آموزش

        مجتبي شيخ

                                   بسم تعالی

     جدول طرح درس سالانه

هدف کلي:    آشنایی با خداوند ونعمت ها و شکرگزاری ونحوه رفتار با دیگران

سال تحصيلي :    88- 87

کلاس :      پنجم

درس :       هدیه های آسمان

فعاليت هاي ديگر و مواد لازم

هدف هاي کلي درس

موضوعات و عنوان هاي دروس

فصل ها

تاريخ

روز

جلسه

هفته ها

ماهها

 

 

 

 

 

یکشنبه

جلسه اول

اول

مهر ماه

 

 

آشنایی با دانش آموزان

 

3/7/87

سه شنبه

جلسه دوم

 

یادآوری موضوعات کتاب هدیه های آسمان در پایه های مختلف

سلام دوست من

 

7/7/87

یکشنبه

جلسه اول

دوم

 

آشنایی با یگانگی خدا

بی تو

 

9/7/87

سه شنبه

جلسه دوم

 

آشنایی بیشتر بایگانگی خداوند

تکمیل فعالیت های مربوطه در کتاب کار

 

14/7/87

یکشنبه

جلسه اول

سوم

طراحی وآماده نمودن وسایل یک نمایش که بتوان در آن به خداوند امید بست

امید و دلبستگی به خداوند 

خورشید درچاه

 

16/7/87

سه شنبه

جلسه دوم

اجرای نمایش

دلیستگی به خداوند کریم

تکمیل فعالیت های مربوطه در کتاب کار

 

21/7/87

یکشنبه

جلسه اول

چهارم

جمع آوری ونوشتن صفات خداوند متعال

آشنایی با یکتایی و یگانگی خداوند

یکتا

 

23/7/87

سه شنبه

جلسه دوم

 

آشنایی بیشتر با صفات خداوند

تکمیل فعالیت های مربوطه در کتاب کار

 

28/7/87

یکشنبه

جلسه اول

پنجم

 

 

ارزشیابی ماهیا نه

 

30/7/87

سه شنبه

جلسه دوم

 

 

 

 

 

یکشنبه

جلسه اول

اول

آبان ماه

 

 

 

 

 

سه شنبه

جلسه دوم

تکمیل فعالیت های مربوطه در کتاب کار

آشنایی با حضرت عیسی به عنوان یکی از پیامبران بزرگ الهی

من بنده ی خداوندم

 

5/8/87

یکشنبه

جلسه اول

دوم

خواندن شعر کتاب به صورت یک سرود

آشنایی با اثرات وجودی  (تأثیرات در زندگی ورفتار مردم ) پیامبر اکرم (ص)

مابت پرست بودیم

 

7/8/87

سه شنبه

جلسه دوم

 

احساس قدردانی از پیامبر اکرم (ص)

تکمیل فعالیت های مربوطه در کتاب کار

 

12/8/87

یکشنبه

جلسه اول

سوم

نوشتن برنامه ای در منزل برای یک هفته

اشنایی با اهمیت برنامه روزی در زندگی فردی وگروهی

صبح روز بعد

 

14/8/87

سه شنبه

جلسه دوم

 

تمایل به برنامه ریزی برای انجام کارهای فردی وگروهی

تکمیل فعالیت های مربوطه در کتاب کار

 

19/8/87

یکشنبه

جلسه اول

چهارم

 

 

ادامه تکمیل فعالیت های مربوطه در کتاب کار

 

21/8/87

سه شنبه

جلسه دوم

تحقیق درباره زندگی یکی از پیامبران بزرگ الهی

آشنایی با مفهوم نبوت به عنوان یکی از اصول دین

راهنمایان زندگی

 

26/8/87

یکشنبه

جلسه اول

پنجم

 

 

ارزشیابی ماهیا نه

 

28/8/87

سه شنبه

جلسه دوم

 

 

 

 

 

یکشنبه

جلسه اول

اول

آذر ماه

 

 

 

 

 

سه شنبه

جلسه دوم

تکمیل فعالیت های مربوطه در کتاب کار

آشنایی با قرآن به عنوان کتاب دینی مسلمانان وتمایل به قرائت صحیح

این کتاب  

 

3/9/87

یکشنبه

جلسه اول

دوم

یکی از داستان های کتاب کار را به صورت نمایش اجرا کنند

آشنایی با ویژگی های جانشین پیامبر

برادرم بازگرد

 

5/9/87

سه شنبه

جلسه دوم

 

آشنایی بااصل امامت به عنوان یکی از اصول دین

تکمیل فعالیت های مربوطه در کتاب کار

 

10/9/87

یکشنبه

جلسه اول

سوم

تحقیق درباره برگزاری یکی ازجشن های بزرگ مسلمانان در محل زندگی خود 

آشنایی با عید غدیر و ویژگی های حضرت علی (ع) به عنوان جانشین پیامبر (ص)

میراث پیامبر

 

12/9/87

سه شنبه

جلسه دوم

 

اشتیاق به شرکت در مراسم عید غدیر

تکمیل فعالیت های مربوطه در کتاب کار

 

17/9/87

یکشنبه

جلسه اول

چهارم

 

 

تعطیل رسمی

 

19/9/87

سه شنبه

جلسه دوم

ساختن یک کادردستی از اشیای دور ریختنی در منزل

آشنایی با اهمیت وفوائد استفاده درست از امکانات و پرهیز از اسراف

اسراف

 

24/9/87

یکشنبه

جلسه اول

پنجم

 

 

ارزشیابی ماهیا نه

 

26/9/87

سه شنبه

جلسه دوم

 

تلاش به استفاده درست از امکانات

تکمیل فعالیت های مربوطه در کتاب کار

 

1/10/87

یکشنبه

جلسه اول

اول

دي ماه

نحوه مراقبت از اموال خصوصی وعمومی

اشنایی با مفهوم مال حلال وحرام وبرخی از مصادیق آن در زندگی روزمره

قایق چوبی

 

3/10/87

سه شنبه

جلسه دوم

 

تمایل به استفاده از مال حلال وپرهیز از مال حرام

تکمیل فعالیت های مربوطه در کتاب کار

 

8/10/87

یکشنبه

جلسه اول

دوم

تحقیق درباره زندگی امام هادی (ع)

آشنایی با زندگی وشخصیت امام هادی (ع)

نگین

 

10/10/87

سه شنبه

جلسه دوم

 

احساس علاقه واحترام نسبت به امام هادی (ع)  

تکمیل فعالیت های مربوطه در کتاب کار

 

15/10/87

یکشنبه

جلسه اول

سوم

 

 

تعطیل رسمی

 

17/10/87

سه شنبه

جلسه دوم

 

 

آزمون نوبت اول

 

22/10/87

یکشنبه

جلسه اول

چهارم

 

 

آزمون نوبت اول

 

24/10/87

سه شنبه

جلسه دوم

 

 

آزمون نوبت اول

 

29/10/87

یکشنبه

جلسه اول

پنجم

 

 

 

 

 

سه شنبه

جلسه دوم

 

 

 

 

 

یکشنبه

جلسه اول

اول

بهمن ماه

 

 

آزمون نوبت اول

 

1/11/87

سه شنبه

جلسه دوم

تحقیق درباره زندگی امام حسن عسکری (ع)

آشنایی زندگی وشخصیت امام حسن عسکری (ع) 

درس موضوع آزاد {امام حسن عسکری (ع) }

 

6/11/87

یکشنبه

جلسه اول

دوم

 

احساس علاقه واحترام نسبت به امام حسن عسکری (ع)

تکمیل فعالیت های مربوطه در کتاب کار

 

8/11/87

سه شنبه

جلسه دوم

تحقیق دربابره زندگی امام زمان (عج)

ایجاد زمینه برای آشنایی با امام زمان (عج)

دست در دست دوست

 

13/11/87

یکشنبه

جلسه اول

سوم

 

احساس علاقه واحترام نسبت به امام زمان (عج)

تکمیل فعالیت های مربوطه در کتاب کار

 

15/11/87

سه شنبه

جلسه دوم

 

 

تزیین کلاس ومدرسه جهت جشن انقلاب

 

20/11/87

یکشنبه

جلسه اول

چهارم

 

 

تعطیل رسمی

 

22/11/87

سه شنبه

جلسه دوم

تحقیق درباره زندگی یکی از بزرگان انقلاب اسلامی

آشنایی با ارتباط تلاش و.کوشش انسان در دنیا باکیفیت زندگی او در جهان آخرت

آخرین برگ ها

 

27/11/87

یکشنبه

جلسه اول

پنجم

 

 

ارزشیابی ماهیا نه

 

29/11/87

سه شنبه

جلسه دوم

 

 

 

 

 

یکشنبه

جلسه اول

اول

اسفند ماه

 

 

 

 

 

سه شنبه

جلسه دوم

 

تلاش برای انجام کارهای نیک ودوری از اعمال بد

تکمیل فعالیت های مربوطه در کتاب کار

 

4/12/87

یکشنبه

جلسه اول

دوم

 

 

تعطیل رسمی

 

6/12/87

سه شنبه

جلسه دوم

تهیه گزارش از یکی از مسابقات ورزشی و ویژگی های برگزاری آن

آشنایی با مفهوم معاد به عنوان یکی از اصول دین

یک روز تعطیل

 

11/12/87

یکشنبه

جلسه اول

سوم

 

توجه به نیکی وبدی اعمال واشتیاق به اعمال نیک

تکمیل فعالیت های مربوطه در کتاب کار

 

13/12/87

سه شنبه

جلسه دوم

 

 

ملاقات با اولیا

 

18/12/87

یکشنبه

جلسه اول

چهارم

تحقیق درباره یکی از اصول اعتقادی مسلمانان

آشنایی با اصول واعتقادات مسلمانان

من معتقدم

 

20/12/87

سه شنبه

جلسه دوم

 

 

ارزشیابی ماهیا نه

 

25/12/87

یکشنبه

جلسه اول

پنجم

 

آشنایی بیشتر با اصول اعتقادی مسلمانان

تکمیل فعالیت های مربوطه در کتاب کار

 

27/12/87

سه شنبه

جلسه دوم

 

 

تعطیل رسمی

 

2/1/87

یکشنبه

جلسه اول

اول

فروردين ماه

 

 

تعطیل رسمی

 

4/1/88

سه شنبه

جلسه دوم

 

 

تعطیل رسمی

 

9/1/88

یکشنبه

جلسه اول

دوم

 

 

تعطیل رسمی

 

11/1/88

سه شنبه

جلسه دوم

نوشتن خاطره ای درباره امر به معروف ونهی ازمنکر

آشنایی با مفهوم امر به معروف ونهی از منکر

باغ سرّی

 

16/1/88

یکشنبه

جلسه اول

سوم

 

احساس وظیفه درباره امر به معروف ونهی از منکر

تکمیل فعالیت های مربوطه در کتاب کار

 

18/1/88

سه شنبه

جلسه دوم

اجرای نمایشی درباره موضوع درس

آشنایی با برخی مفاهیم اخلاقی و آداب سخن گفتن

تلافی

 

23/1/88

یکشنبه

جلسه اول

چهارم

 

 

ملاقات با اولیا

 

25/1/88

سه شنبه

جلسه دوم

 

 

ارزشیابی ماهیا نه

 

30/1/88

یکشنبه

جلسه اول

پنجم

 

 

 

 

 

سه شنبه

جلسه دوم

 

 

 

 

 

یکشنبه

جلسه اول

اول

ارديبهشت ماه

 

تمایل به رعایت آداب سخن گفتن

تکمیل فعالیت های مربوطه در کتاب کار

 

1/2/88

سه شنبه

جلسه دوم

اجرای نمایش درباره موضوع  درس

آشنایی با بابرخی مفاهیم اخلاقی مثل مسخره نکردن دیگران

بازی شیرها وپلنگ ها

 

6/2/88

یکشنبه

جلسه اول

دوم

 

تلاش بیشتر برای پرهیز از رفتار ناشایست

تکمیل فعالیت های مربوطه در کتاب کار

 

8/2/88

سه شنبه

جلسه دوم

تحقیق درباره خصوصیات اخلاقی امام خمینی (ره)

آشنایی با امام خمینی (ره) به عنوان یکی از پیروان واقعی  ائمه

حقّ مردم

 

13/2/88

یکشنبه

جلسه اول

سوم

 

احساس علاقه نسبت امام خمینی (ره)

تکمیل فعالیت های مربوطه در کتاب کار

 

15/2/88

سه شنبه

جلسه دوم

شرکت در نماز جمعه و تهیه گزارش از برگزاری این مراسم

آشنایی با برخی از آداب ومراسم و احکام نماز جمعه

بهترین روز

 

20/2/88

یکشنبه

جلسه اول

چهارم

 

آشنایی به بهره گیری از روز فراغت برای اعمال شایسته

تکمیل فعالیت های مربوطه در کتاب کار

 

22/2/88

سه شنبه

جلسه دوم

 

 

آزمون نوبت دوم

 

27/2/88

یکشنبه

جلسه اول

پنجم

 

 

آزمون نوبت دوم

 

29/2/88

سه شنبه

جلسه دوم

 

استاد راهنما : آقای قانقرمه

+ نوشته شده در  ساعت   توسط |